Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Metodistkirkens Misjonsselskap og bærekraftsmålene

Forster, Anne Ng
05.07.2019
Flere av punktene i vårt Visjons-, verdi og strategidokument er konkret knyttet til bærekraftsmålene, og vi legger spesielt vekt på mål 17: Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.
Metodistkirkens Misjonsselskap og bærekraftsmålene

Metodistkirkens Misjonsselskap, som en del av den globale The United Methodist Church, deler også kirkens misjonale fokusområder:

1. Vi vil være med og bekjempe fattigdom og ta diakonalt og sosialt ansvar for mennesker i nød.

2. Vi vil arbeide for å gi mennesker bedre helse og livsvilkår, og bekjempe globale dødelige sykdommer som særlig rammer de fattige.

3. Vi vil skape nye trosfellesskap og arbeide for å fornye våre menigheter

4. Vi vil utvikle kristne ledere som kan være med og fornye og omskape kirken og verden

Flere av punktene i vårt Visjons-, verdi og strategidokument er konkret knyttet til bærekraftsmålene, og vi legger spesielt vekt på mål 17: Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

De 17 bærekraftsmålene er:

1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
10. Redusere ulikhet i og mellom land
11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*
14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Metodistkirkens Misjonsselskap og bærekraftsmålene

Partnership in Development programmene i Liberia, Sierra Leone og Zimbabwe, som er våre samarbeidsprogram for landsbyutvikling i Afrika, har hovedfokus på at utviklingsarbeid skal være på lokalt nivå i det sivile samfunn, og at arbeidet skal bidra til å styrke det sivile samfunn og utviklingen av demokratiske organisasjoner. Ansvaret for initiativ, planlegging, gjennomføring og evaluering av utviklingsprosjekter ligger hos den lokale samarbeidspartneren. Modellen søker å bygge en plattform av verdighet, respekt og likeverdighet, og har som mål å etablere lokalt eierskap og bærekraft i stedet for tradisjonell avhengighet.

På initiativ fra lokalbefolkningen bygges skoler, klinikker, broer, solcelleanlegg, latriner og vannpumper. Alle prosjektlandsbyene blir myndiggjort gjennom opplæring i demokratiske prosesser, prosjektarbeid, økonomi, likestilling, hvordan ta vare på klimaet, fred og forsoningsarbeid, anti-korrupsjon og rettighetsbasert arbeid.  

Metodistkirkens Misjonsselskap bidrar med økonomisk støtte og oppfølging av dette arbeidet. Vi får støtte fra Norad, gjennom Digni, og fra menighetene som støtter et lokalt prosjekt i et av våre samarbeidsland.

Metodistkirkens Misjonsselskaps visjoner, verdier og strategi blir ivaretatt gjennom vårt Partnership in Development arbeid, og våre fire misjonale fokusområder og bærekraftsmålene kan konkretiseres på følgende måter:

1. I samarbeid med våre partnerkirker vil vi være med og bekjempe fattigdom og ta diakonalt og sosialt ansvar i relasjon til mennesker i nød, ved å:

- støtte globale og lokale tiltak for et mer bærekraftig jordbruk

- støtte bygging av skoler

- myndiggjøre kvinner til å delta i praktiske og politiske prosesser

Bærekraftsmål 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16

Metodistkirkens Misjonsselskap og bærekraftsmålene

2. I samarbeid med våre partnerkirker vil vi arbeide for å gi mennesker bedre helse og livsvilkår, og bekjempe dødelige sykdommer som særlig rammer de fattige, ved å:

- støtte bygging av lokale klinikker

- støtte boring av brønner som gir rent vann

- bedre infrastruktur

- fokusere på sammenhengen mellom globalt og nasjonalt miljøvernarbeid

Bærekraftsmål 1, 3, 6, 9, 10, 11, 13, 15

Metodistkirkens Misjonsselskap og bærekraftsmålene

3. I samarbeid med våre partnerkirker vil vi arbeide for å skape nye trosfellesskap og fornye våre menigheter, ved å:

- støtte evangelisering og nyplanting av menigheter

- legge til rette for at norske menigheter får et globalt engasjement, og gjennom det oppleve mening og glede i sin misjonale tjeneste

- la oss inspirere og lære av det våre partnerkirker gjør for å bygge Guds rike.

- oppmuntre til etablering av vennskapsmenigheter

Bærekraftsmål 16, 17

Metodistkirkens Misjonsselskap og bærekraftsmålene

4. I samarbeid med våre partnerkirker vil vi arbeide for å utvikle kristne ledere som kan være med å fornye og omskape kirken og verden, ved å:

- inkludere lederutvikling som en del av vårt partnerskap

- avholde felles kurs for alle som er en del av partnerskapet

- støtte utdanning av ledere for kirke og samfunn.

Bærekraftsmål 4, 5, 10, 11, 13, 15, 16, 17

Metodistkirken har alltid vært opptatt av at vår tro skal vise seg gjennom måten vi lever på. Paulus sine ord om «tro virksom i kjærlighet» gir derfor mening også i dag, og gjennom vårt arbeid.

Vi kan med stolthet si at Metodistkirkens Misjonsselskap, og menigheter i Metodistkirken i Norge bidrar til varige endringer, lokalt eierskap og bærekraftig utvikling i samarbeidslandene våre, i partnerskap med lokalbefolkningen i prosjektlandsbyene!

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone